Legislație utilă

Procedura_SCOALA_DE_ACASA

Modelul de cerere pentru obținerea tabletei îl găsiți aici.

7624-PLAN_DE_ACTIUNE_PRIVIND_ED._DIGITALA

ordin-nr.-4326_22.05.2020

ordin-nr.-4325_22.05.2020_calendar-admitere-inv.-profesional-dual-2020

Anexa-1_ordin-4325_Calendar-admitere-profesional-2020

Anexa-2_ordin-4325_calendar-admitere-dual-2020

ordin-nr.-4.317_21.05.2020_completare-metodologie-admiteree-inv.-liceal-stat-2020-2021

ordin-nr.-4249_modificare-ROFUIP

ordin-nr.-4248_13.05.2020_EN-VIII

MO-442bis

INFORMAȚII PENTRU PĂRINȚII ELEVILOR MINORI CARE DORESC SĂ BENEFICIEZE DE SUMA DE 200 EURO CA SUBVENȚIE PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNUI CALCULATOR

Anual, la nivel naţional, familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 250 lei pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal nou – echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator.
În acest sens la nivel judeţean şi la nivelul unităţii de învăţământ se va constitui Comisia pentru acordarea ajutorului financiar Euro 200.

Informații despre adresa MEN găsiți mai jos:

Adresă depunere cereri Euro 200 ISJ ILFOV

Model cerere : cerere_euro200

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de normele metodologice pentru aplicarea legii nr.269/2004, modificat prin HG 297/03.05.2018
şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

Mai multe informații găsiți la următorul link.

Cererile completate, semnate, însoțite de actele doveditoare,  se vor scana /fotografia și se vor comunica la mihaieminescu_nr2@yahoo.com, până la data de 17.04.2020.

Dosarele se pot depune și  la secretariatul școlii(șos.Ghermănești nr.67), miercuri, 15.04.2020, între 9 și 14.

Comisia Euro 200.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE ÎN CAZUL SUSPICIUNII  SAU APARIȚIEI UNOR CAZURI  DE INFECȚIE CU  COVID 19 GĂSITI LA ACEST LINK!

REZULTATE ETAPA 1 SELECTIE PROIECT ERASMUS+

STAT DE FUNCȚII IANUARIE 2018

stat functii ianuarie 2018

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pentru

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 alin (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești –Snagov funcționează potrivit:

 • Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar.-OMENCȘ 5079/2016 cu modificările și completările prevăzute de OMEN 3027/2018

Coordonate de contact:

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov:

Sos.Ghermănești, nr.67, sat Ghermănești,  com. Snagov, jud. Ilfov

Tel/ fax: 0213 510 510

E-mail: mihaieminescu_nr2@yahoo.com

Site: www.scoala-ghermanesti.ro

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm să luați notă de următoarele:

            Contactați serviciul Secretariat pentru:

Eliberare acte de studii;

Eliberare adeverințe;

Informații transferuri elevi;

Înscrieri învățământ preșcolar și primar;

Situații școlare.

Structura organizatorică a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov

Consiliul de administrație

Director: Prof. BANU MARIANA

Secretar:  GRECU STELUȚA

            Programul de funcționare al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov:

 • Școala Gimnazială Mihai Eminescu              800-1500
 • Grădinița cu grupe cu program prelungit  Ghermănești  800-1730
 • Școala Gimnazială Constantin Băicoianu     800-1500
 • Grădinița nr.1 Ciofliceni                                   800-1300

Programul de audiențe:

 • Luni   1000-1200
 • Miercuri  1400-1600
 • Joi      1400-1600

Pentru audiențe la directorul unității de învățământ, se depune o solicitare în scris la Serviciul Secretariat.

În cererile depuse de primire în audiență se vor menționa:

 • Datele de identificare ale solicitantului;
 • Datele de contact: telefon, adresă poștă, adresa de e-mail, descrierea problemei pentru care se solicită audiența;
 • Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data și ora la care se poate prezenta pentru audiență.

               Lista documentelor de interes public:

 

          Organizarea și funcționarea generală:

 1. Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter nornativ elaborate de MEN;
 2. Organigrama instituției și fișele posturilor angajaților;
 3. Programe și strategii/ Programe manageriale;
 4. Planificarea ședințelor Consiliului Profesoral;
 5. Planificarea ședințelor Consiliului de Administrație;
 6. Calendarul activităților educative;
 7. Calendarul activităților din perioada Școlii altfel
 8. Rapoarte de activitate;
 9. Lista partenerilor și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;

         Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată:

 1. Statistici privind populația școlară;
 2. Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;
 3. Metodologii și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
 4. Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.

          Curriculum

 1. Planuri- cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;
 2. Programe școlare pentru discipline opționale,
 3. Lista disciplinelor opționale;
 4. Lista manualelor școlare;
 5. Structura anului școlar în curs;
 6. Grafice semestriale/ anuale de asistență și interasistență;
 7. Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;
 8. Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;
 9. Metodologii grafice de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională, decizii numire comisii, rezultatele examenului.
 10. Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală;
 11. Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;
 12. Procedură privind echivalarea cursurilor de perfecționare;
 13. Oferta de formare continuă CCD Ilfov;
 14. Rezultate olimpiade școlare.

         Resurse umane

 1. State de funcții
 2. Componența Consiliului de Administrație
 3. Componența Consiliului profesoral
 4. Colectivul de educatori, învățători și diriginți
 5. Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 6. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;
 7. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.

          Planificare financiară și evidență contabilă

 1. Resursele financiare ale Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov;
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
 3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

          Investiţii

 1. Planuri şi programe de investiţii;
 2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii;
 3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

          Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor;
 2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate.

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐  Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților;

‐  Informaţii clasificate potrivit legii.

           Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 • reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii,  în  termen  de 30  de  zile.

Director,

prof.  Banu Mariana

Declarația de avere și declarație de interese a directorului școlii

Scan