REZULTATE ETAPA 1 SELECTIE PROIECT ERASMUS+

STAT DE FUNCȚII IANUARIE 2018

 

stat functii ianuarie 2018

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pentru

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 alin (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești –Snagov funcționează potrivit:

 • Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar.-OMENCȘ 5079/2016 cu modificările și completările prevăzute de OMEN 3027/2018

 

Coordonate de contact:

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov:

Sos.Ghermănești, nr.67, sat Ghermănești,  com. Snagov, jud. Ilfov

Tel/ fax: 0213 510 510

E-mail: mihaieminescu_nr2@yahoo.com

Site: www.scoala-ghermanesti.ro

 

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm să luați notă de următoarele:

 

            Contactați serviciul Secretariat pentru:

Eliberare acte de studii;

Eliberare adeverințe;

Informații transferuri elevi;

Înscrieri învățământ preșcolar și primar;

Situații școlare.

 

Structura organizatorică a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov

Consiliul de administrație

Director: Prof. BANU MARIANA

Secretar:  GRECU STELUȚA

 

            Programul de funcționare al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov:

 • Școala Gimnazială Mihai Eminescu              800-1500
 • Grădinița cu grupe cu program prelungit  Ghermănești  800-1730
 • Școala Gimnazială Constantin Băicoianu     800-1500
 • Grădinița nr.1 Ciofliceni                                   800-1300

 

 

Programul de audiențe:

 • Luni   1000-1200
 • Miercuri  1400-1600
 • Joi      1400-1600

 

Pentru audiențe la directorul unității de învățământ, se depune o solicitare în scris la Serviciul Secretariat.

În cererile depuse de primire în audiență se vor menționa:

 • Datele de identificare ale solicitantului;
 • Datele de contact: telefon, adresă poștă, adresa de e-mail, descrierea problemei pentru care se solicită audiența;
 • Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data și ora la care se poate prezenta pentru audiență.

 

               Lista documentelor de interes public:

 

          Organizarea și funcționarea generală:

 1. Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter nornativ elaborate de MEN;
 2. Organigrama instituției și fișele posturilor angajaților;
 3. Programe și strategii/ Programe manageriale;
 4. Planificarea ședințelor Consiliului Profesoral;
 5. Planificarea ședințelor Consiliului de Administrație;
 6. Calendarul activităților educative;
 7. Calendarul activităților din perioada Școlii altfel
 8. Rapoarte de activitate;
 9. Lista partenerilor și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;

 

         Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată:

 1. Statistici privind populația școlară;
 2. Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;
 3. Metodologii și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
 4. Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.

 

          Curriculum

 1. Planuri- cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;
 2. Programe școlare pentru discipline opționale,
 3. Lista disciplinelor opționale;
 4. Lista manualelor școlare;
 5. Structura anului școlar în curs;
 6. Grafice semestriale/ anuale de asistență și interasistență;
 7. Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;
 8. Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;
 9. Metodologii grafice de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională, decizii numire comisii, rezultatele examenului.
 10. Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală;
 11. Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;
 12. Procedură privind echivalarea cursurilor de perfecționare;
 13. Oferta de formare continuă CCD Ilfov;
 14. Rezultate olimpiade școlare.

 

         Resurse umane

 1. State de funcții
 2. Componența Consiliului de Administrație
 3. Componența Consiliului profesoral
 4. Colectivul de educatori, învățători și diriginți
 5. Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 6. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;
 7. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.

 

          Planificare financiară și evidență contabilă

 1. Resursele financiare ale Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești-Snagov;
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
 3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

 

          Investiţii

 1. Planuri şi programe de investiţii;
 2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii;
 3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

 

          Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor;
 2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate.

 

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐  Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților;

‐  Informaţii clasificate potrivit legii.

 

           Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 • reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii,  în  termen  de 30  de  zile.

 

Director,

prof.  Banu Mariana