Înscriere înv.primar 2022-2023

[av_content_slider heading=’Pentru vizualizarea tuturor informațiilor de la această secțiune, vă rugăm să derulați stânga/dreapta!’ columns=’1′ animation=’slide’ navigation=’arrows’ autoplay=’false’ interval=’5′ font_color=” color=”]
[av_content_slide title=’Unde se realizează înscrierea pentru învățământul primar 2022-2023?’ link=” linktarget=”]
Înscrierea se va realiza la secretariatul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ghermănești, inclusiv pentru clasa Pregătitoare de la Școala Gimnazială „Constantin Băicoianu”, Tâncăbești.

șos. Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, jud.Ilfov

telefon : 0743 333 940

secretar: Steluța GRECU

Director,

prof. drd. Valentin CREȚU
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’Program înscriere și validare a înscrierii în clasa pregătitoare 2022-2023′ link=” linktarget=”]
Monitorul Oficial Partea I nr. 280

CALENDARUL înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023
Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
28 martie 2022 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu,
a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la
clasa pregătitoare
29 martie 2022

Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării
copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022
inclusiv și care:
• nu au frecventat grădinița;
• s-au întors din străinătate
Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAEPostarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 inclusiv

Data-limită/Perioada Evenimentul
29 martie 2022 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate, consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi
30 martie—8 aprilie 2022 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie
2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar
11 aprilie 2022

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE către Comisia județeană/a municipiului București
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
11 aprilie—10 mai 2022 Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali,
online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică
Prima etapă de înscriere în învățământul primar
11 mai—12 mai 2022 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar
(Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție
13 mai—25 mai 2022 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de
înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale
și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază

26 mai 2022 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în
această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

27 mai 2022 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

Data-limită/Perioada Evenimentul
A doua etapă de înscriere în învățământul primar
30 mai 2022 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar
Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua
Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.
31 mai—7 iunie 2022 Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate
pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor
8 iunie—9 iunie 2022 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă
10 iunie 2022

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare
1 septembrie—8 septembrie 2022 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal
instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’Evaluare psihosomatică 2022, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2022-31.12.2022′ link=” linktarget=”]
Cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor

Perioadă: 

PENTRU COPIII CARE AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA

 1. înregistrarea cererilor depuse/transmise la unitatea școlară cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 2. eliberarea/transmiterea către părinte , de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar, a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Model de cerere pentru obținerea recomandării găsiți  la

PENTRU COPIII CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU AU REVENIT DIN STRĂINĂTATE:

 1. înregistrarea la CJRAE Ilfov a cererilor de evaluare, depuse de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile de la art.7, alin1.
 2. planificarea de către CJRAE a organizării evaluării, afișarea și comunicare programării pentru evaluare;
 3. desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE
 4. eliberarea către părinte a recomandării, de către CJRAE , a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’Documente necesare la înscrierea copilului’ link=” linktarget=”]

 • Cerere-tip de înscriere (se primește de la secretariatul unității școlare). Formularul on-line îl găsiți  AICI.
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’La ce unitate poate fi înscris un copil?’ link=” linktarget=”]
Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective(art.4, alin.1 din Metodologia de înscriere în învățământul primar -2022-2023).

 • Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ghermănești: str. Alba Iulia, str. Bobâlna, aleea Bobâlna, intr. Bobâlna, str. Călugăreni, intr. Călugăreni, str. Carei, str. Cetatea Neamțului, str. Codrii Cosminului, intr. Codrii Cosminului, aleea Codrii Cosminului, str. Codrii Vlăsiei, intr. Cozia, str. Dacia, șos. Ghermănești, str. Gorăslău, str. Grivița, str. Hațeg, str. Inv. Corjos Nicolae, str. Islaz, aleea Islaz, str. Mărășești, str. Mărăști, intr. Mărăști, str. Milcov, str. Mirăslău, str. Moldovița, str. Neajlov, str. Nicopole, str. Oituz, str. Orăștie, str. Piatra Craiului, str. Plevnei, str. Podul Inalt, str. Posada, str. Putna, str. Războieni, str. Răzoare, str. Rovine, intr. Rovine, str. Sarmisegetuza, intr. Sarmisegetuza, str. Secu, str. Sucevei, str. Tismana, intr. Tismana, str. Transilvania, str. Vidin, intr. Vidin, str. Voroneț, str. Basarab, str. Bogdan Vodă.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale „Constantin Băicoianu”, Tâncăbești: str. Ion Constantin Băicoianu,str.Reînvierii, str. Învățător Moga Mihai, str.Tudor Arghezi, str. Mihail Sadoveanu, str.George Bacovia, str.Ion Creangă,  str. Anatol Vieru, str. Barbu Ștef. Delavrancea, str. Bisericii – Tâncăbești, sos. București-Ploiești, str. Marin Preda, str. Marin Sorescu, str. Mihai Eminescu, șos.Ciofliceni. str. Mircea cel Bătrân, str.Ștefan cel Mare, str.Avram Iancu, str.Mihai Viteazu, str.Iancu de Hunedoara, str.Bisericii –Ciofliceni, intrarea Traian, str.Matei Corvin, str.Alexandru Ioan Cuza, str.Vlad  Țepeș, str. Voievod Menumorut, intr. Petru Rareș, str.Dimitrie Cantemir.
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’Criterii specifice de înscriere în clasa pregătitoare 2022-2023′ link=” linktarget=”]
3812

Criteriile specifice de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023, sunt cele aprobate de Consiliul de Administrație al școlii în data de 28 martie 2022
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’Plan de școlarizare la clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023′ link=” linktarget=”]

UNITATEA ȘCOLARĂ MEDIUL NIVEL FORMA DE INVĂȚĂMÂNT TIP PREDARE NUMĂR LOCURI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BĂICOIANU TÂNCĂBEȘTI RURAL PRIMAR ZI NORMAL 14
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU GHERMĂNEȘTI RURAL PRIMAR ZI NORMAL 44

[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI/TUTORI:’ link=” linktarget=”]
Ordinea în care se realizează programarea pentru completarea sau validarea cererilor tip de înscriere – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere .

Numărul de telefon la care părinții pot solicita informații despre înscrierea la clasa pregătitoare: 0743 333 940.

TEL VERDE :

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea copilului în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă! 
[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR-calendar 2022-2023′ link=” linktarget=”]
Pentru validarea cererii, părintele se va prezenta la unitatea școlară pentru a semna cererea.

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE ETAPA I
SĂPTĂMÂNA 1- LUNI-JOI- ORELE 9-17
SĂPTĂMÂNA 2- LUNI-JOI- ORELE 9-17
SĂPTĂMÂNA 3- MIERCURI-VINERI- 9-17
SĂPTĂMÂNA 4- LUNI-VINERI- 9-17
SĂPTĂMÂNA 5- LUNI-MARȚI- 9-17
PREȘEDINTE COMISIE,
PROF. DRD. Valentin Crețu

[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’LEGISLAȚIE UTILĂ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023′ link=” linktarget=”]
Pentru informații privind înscrierea copilului dvs la clasa pregătitoare puteți consulta https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–280–2022.html

Procedura de evaluare a nivelului de dezvoltare o găsiți AICI.

Alte informații despre înscrierea în învățământul primar puteți afla de AICI.
[/av_content_slide]
[/av_content_slider]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]